Huvitav fenomen: ajateenistus parandab tervist

  • Füüsiliselt raskeks pidas ajateenistust vaid kaheksa protsenti vastanutest
  • 21 protsenti noortest ütles ajateenistusse tulles, et neil on tervisemure

FOTO: Eesti Kaitsevägi

Noorte enesehinnanguline tervis paraneb ajateenistuse jooksul ning enam kui pooled noored hindavad pärast ajateenist oma tervist paremaks, selgub uuringust.

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste (KVÜÕA), Tartu Ülikooli ja Tervise arengu instituudi (TAI) teadurid viisid läbi ajateenijate kompleksuuringu ajateenijate hoiakute, tervise ja käitumise muutumisest ajateenistuse käigus, edastas KVÜÕA.

"Tegemist on esimese niivõrd mahuka, põhjaliku ja erinevaid teemasid ühiselt katva uuringuga. See andis väga olulise teadmise sellest, milliseks meie reservvägi kujuneb ja annab hea aluse selle uuringuga edasi minna," ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik ajateenijate kompleksuuringu 2016. aasta pilootuuringu tulemusi tutvustades.

See andis väga olulise teadmise sellest, milliseks meie reservvägi kujuneb ja annab hea aluse selle uuringuga edasi minna

"Uuringu põhjal on ajateenistuses kolmandik selliseid, kes on hästi motiveeritud, nende hoiakud on ajateenistust pooldavad ja nad on positiivselt meelestatud. Sellised ajateenijad on pigem nooremad," ütles Tartu Ülikooli teadur Kairi Kasearu.

Tervise arengu instituudi teaduri Leila Oja sõnul näitab uuring, et noorte enesehinnanguline tervis ajateenistuse jooksul paraneb. "Üllatavaks võib pidada, et füüsiliselt raskeks pidas ajateenistust vaid kaheksa protsenti vastanutest, 43 protsenti vastas ajateenistuse lõppedes, et füüsiliselt oli see periood neile kerge või vähe füüsilist pingutust nõudev," tõi Oja esile.

21 protsenti noortest ütles ajateenistusse tulles, et neil on tervisemure - enamasti vigastused, traumad, liigesehaigused, seljavalud ja allergiad. Ajateenistuse lõpul hindas oma füüsilist vormi eelnevast paremaks 58 protsenti ajateenijatest.

Kompleksuuringu algatas kaitseväe ühendatud õppeasutuste rakendusuuringute keskus esmase pilootprojektina 2015. aastal ning seda viiakse läbi koos Tartu Ülikooli ja TAIga

Kompleksuuring viidi läbi 2016. aastal ajateenistust alustanud eel- ja põhikutse ajateenijate hulgas kolme küsitlusetapina ajateenistuse alguses, keskel ja lõpus.

Esimeses küsitlusetapis vastas ankeetküsitlusele 90 protsenti kõigist teenistust alustanud ajateenijatest, kõigis kolmes küsitlusetapis osales 750 ajateenijat.

Tagasi üles