Uuringukutse tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimestele

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Sinu mobiiliandmed aitavad kaasa läbi mõeldud otsuste tegemisele Eestis ja parandavad seeläbi ka Sinu elu. Kuidas? Teadmistepõhised otsused on tõhusamad ja suurema mõjuga. Mobiiliandmed on väärtuslik sisend transpordi ja ruumi planeerimisel – tulevikus võivad mobiiliandmed olla abiks ka registripõhise rahvaloenduse korraldamisel ning päästjate abivajajateni jõudmisel hädaolukorras. Mobiiliandmete edukaks kasutamiseks on vaja hinnata inimeste liikumismustreid ja teada inimeste tegelikke liikumisi.

Tartu Ülikooli Mobiilsusuuringute labor viib läbi uuringu tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste liikumismustrite kaardistamiseks. Uuringusse otsime tavapärasest erineva elurütmiga vabatahtlikke, kes nõustuks oma mobiiliandmeid jagama. Osalema on oodatud inimesed, kelle liikumiskäitumine on erinev 9–17ni töötamisest ning ühe elukoha ja ühe töökoha vahel liikumisest. Näiteks otsitakse uuringusse inimesi, kellel on mitu elukohta või väga liikuv töö, kellel on mitu töökoha asukohta, kes elavad tööpäevadel ja nädalavahetusel erinevas kohas, ööbivad tihti suvilas või maakodus, üliõpilasi, kes nädalavahetuseks koju sõidavad, kodukontoris töötajad, öises vahetuses töötajad, kärgpere lapsi, aga ka kodus viibijaid – pensionäre ja väikelaste emasid.

Uurimistöö eesmärk on ruumilise mobiilsuse uuringute aluseks olevate ankurpunktide ehk regulaarsete tegevuskohtade leidmise mudeli headuse hindamine ja täiustamine, et mudel leiaks regulaarsed kohad erineva liikumiskäitumisega inimeste puhul. Seni on mudeli headuse hindamiseks kasutatud mõnevõrra tavapärasema liikumiskäitumisega inimeste andmeid, kes elavad ühes kohas ning töötavad päeval kindla asukohaga töökohas. Nende puhul töötab ankurpunktide mudel päris hästi. Selleks, et mudel oleks veelgi täpsem ka ebaregulaarselt liikuvate inimeste puhul on vaja mudelit testida ja edasi arendada võttes aluseks erineva liikumiskäitumisega inimesi.

Uuringus osalejate kohta küsitakse mobiilsideoperaatoritelt andmed nende viimase 12 kuu kõnetoimingute asukohtade kohta ning lastakse täita ankeet, kus inimene annab teada oma tegelikud olulised tegevuskohad (elukoht, töökoht) ja iseloomustab oma liikumiskäitumist. Asukohaandmetena analüüsitakse kõnede, sõnumite ja mobiilse andmeside kasutamise aega ning toimumise asukohta mobiilimasti täpsusega, kõnede sisu ei saa teada.  Igale osalejale koostame soovi korral liikumiste kaardi uuringu käigus saadud mobiiliandmete põhjal.

Uuringu laiem eesmärk on arendada metoodikat mobiilpositsioneerimise andmete kasutamiseks, rahvastikustatistika tootmiseks ning inimeste ajalis-ruumilise käitumise uuringuteks. Mobiilpositsioneerimise andmed võimaldavad lisada mitmeid aspekte, mida traditsioonilised rahvaloenduse ja registrite andmed ei kajasta, näiteks hinnata rahvastiku paiknemist kuude ja isegi päeva täpsusel. Mobiilpositsioneerimise andmetel saab hinnata näiteks seda, millistes piirkondades ja millises mahus suureneb või väheneb suveperioodil elanike arv. Ajaliselt täpne rahvastiku muutuste hindamine on oluline näiteks teenuste planeerimiseks. Elu- ja töökohtade vaheliste liikumiste mahtude teadmine aitab paremini transpordi planeerimise otsuseid teha.

Uuring on osa suuremast uuendusliku andmetaristu loomise projektist „Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium“ (IMO), mis hõlmab mobiiltelefonide ja teiste IT-vahendite abil saadud andmeid, riigi isikupõhiseid e-andmeid ning konteksti kirjeldavaid andmeallikaid. IMO võimaldab maailmas unikaalsel moel läbi viia sotsiaalteaduste alusuuringuid välis- ja siserände, linnastumise, sotsiaalse- ja kultuurilise mobiilsuse, ettevõtluse, ebavõrdsuse, regionaalse arengu ja globaliseerimise teemadel.

Uuringu koostööpartner  ja andmete töötleja on TÜ spin-off firma Positium OÜ.

Soovist uuringus osaleda palume teada anda e-posti aadressil mobilitylab@ut.ee või telefonil +372 53058887

Tagasi üles