Türilased seavad aukohale laste toetajad

Anne Põder
Copy
Türi noortekeskuses võib iga päev ronimisrajal turnida. See pakub laialt lõbu ka kooliealistele lastele.
Türi noortekeskuses võib iga päev ronimisrajal turnida. See pakub laialt lõbu ka kooliealistele lastele. Foto: Kristo Kivisoo

Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond kuulutab esmakordselt välja konkursi "Lapse hea toetaja", et tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes kaasava hariduse, teenuste või muude tegevustega toetavad Türi valla laste arengut.

Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Kaia Iva sõnul kipume laste ja ka õpetajate-kasvatajate-perede tulemusi mõõtma heade hinnete, konkursivõitude vmt mõõdupuuga. 

"Seekord kutsume märkama ja tunnustama neid, kes sedalaadi tähesärast võivad kõrvale jääda, kuid kes aitavad lapsel või noorel astuda neid samme, mis lapse enda jaoks on kuldmedalit väärt," selgitas Iva konkursi algatamise tagamaad.

TEAVE

"Hea lapse toetaja" tunnustused antakse välja järgmistes kategooriates. 

Asjatundlik tugispetsialist:

*märkab, oskab leida lahendusi ja otsida täiendavat abi; 

*on empaatiline, julgustav, suunav ja konfidentsiaalne; 

*teeb koostööd asutuse juhtkonna, õpetajate ja teiste tugispetsialistidega;  

*teeb vajadusel koostööd meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaalvaldkonna jm spetsialistidega ning on võrgustikutöös süsteemne;  

*nõustab ja toetab teisi töötajaid ja lastevanemaid; 

*toetab ja suunab last esile kerkinud probleemide lahendamisel; 

*teab oma pädevuste piire ja hoiab korras dokumentatsiooni. 

Oskuslik tugitöötaja:  

*märkab ja mõistab last ning keskendub tema toetamisele; 

*on empaatiline, julgustav, suunav, konfidentsiaalne;  

*on paindlik ja samas järjekindel; toetub lapse tugevustele; 

*teeb koostööd lastevanemate ja teiste töötajatega, annab lapse arengu kohta tagasisidet.

Kaasav õpetaja:

*märkab ja mõistab last ning tegutseb vastavalt olukorrale;  

*tunneb erivajaduste valdkonda ja tuleb toime erinevate häiretega; 

*toetub lapse tugevustele, kasutab eripedagoogilist metoodikat; 

*tuleb toime erinevate õppekavade õpetamisega; 

*teeb koostööd lastevanemate, teiste töötajate ning asutusesiseste ja -väliste tugispetsialistidega.

Hea partner:

*on avatud, abivalmis, toetav ja osavõtlik; 

*oma tegude, teenuste või koostööga toetab lapse arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi või aitab luua selleks paremaid tingimusi.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja asutused. Kandidaatideks võivad olla kõik Türi valla laste ja noorte heaks tegutsevad isikud. 

Tugispetsialist on näiteks sotsiaalpedagoog, õppejuht, psühholoog, eripedagoog, logopeed, terapeut jne.

Tugitöötaja on näiteks tugiisik, lapsehoidja, õpetaja abi jne.

Õpetaja on vahetult õppe- ja kasvatustööd läbi viiv töötaja nii koolis kui ka lasteaias.

Hea partner on teiste kategooriatega hõlmamata isik, sealhulgas ka juriidiline isik. 

Esildises palutakse märkida kandidaadi nimi ja kontaktandmed ning kirjeldada tema panust lapse arengu toetamisel, kaasava hariduse rakendamisel, valdkonna arendamisel.

Esildis tuleb saata aadressile vallavalitsus@tyri.ee  hiljemalt 16. aprillil 2021.

Kandidaatide hindamiseks moodustab haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond kolmeliikmelise komisjoni, millest vähemalt üks liige on väljastpoolt ametiasutust. 

Konkursi laureaate ja nominente tunnustatakse Türi valla laste ja perede heaolu parendamise heaks töötavate isikute (Laste ja Perede Heaolu täiskogu) aastakoosolekul 27. aprillil 2021 (kuupäev võib muutuda ohutusnõuetest tulenevalt).

Tagasi üles