Eesti keele kui teise keele tasemetöö teevad kõik 4. ja 7. klassi õpilased, kelle kodukeel ei ole eesti keel

Järva Teataja
Copy
Tahvel, klass, klassiruum

Foto Arvo Meeks/Valgamaalane FOTO: Arvo Meeks
Tahvel, klass, klassiruum Foto Arvo Meeks/Valgamaalane FOTO: Arvo Meeks Foto: Arvo Meeks

​Tänavu, st 2022/2023. õppeaastal toimub eesti keele kui teise keele tasemetöö kõikidele 4. ja 7. õpilastele, kelle kodukeel ei ole Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel eesti keel.

Elektroonse tasemetöö sooritavad nii need õpilased, kes õpivad eesti keelt teise keelena ainekava alusel kui ka need eesti keelest erineva kodukeelega 4. või 7. klassi õpilased, kes õpivad eesti õppekeelega koolis eesti keele ainekava alusel. Eesti keel teise keelena tasemetööle on registreeritud 4. klassist 3876 ja 7. klassist 3942 õpilast. Tavapärasest mahukama seireandmete kogumise eesmärk on saada infot õppijate vajadusi arvestava keeleõppe ja õpetajakoolituse planeerimiseks ning õppekava arenduseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna juht Ingar Dubolazov rõhutas, et tasemetöö on mõeldud ka neile eesti keelest erineva kodukeelega lastele, kes õpivad eesti keele ainekava alusel. „Tasemetööd annavad meile väärtuslikku infot mitte üksnes õpilaste keeleoskusest, vaid ka selle kohta, kui tõhusad on erinevad keeleõppemudelid: keelekümblus, osaline eestikeelne õpe, eestikeelne õpe ja pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja“,“ sõnas Dubolazov. „Eestikeelsele õppele üleminekul on äärmiselt oluline mõista reaalset seisu ehk stardiplatvormi, millelt liikumist alustame. See aitab seada sihte ja kujundada meetmeid tulemuslikult.“

Tasemetöödega hinnatakse lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis- ja kuulamisoskust vastavalt A1 ja A2 keeletasemel. Selleks et paremini mõista õpilaste keeleoskuse kujunemist, on lisaks keeleoskust hindavatele ülesannetele tasemetöö juures ka lühike küsimustik, kus palutakse õpilasel kirjeldada oma kokkupuuteid eesti keelega väljaspool kooli.

Tasemetööde eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö tulemuslikkuse kohta. Saadud info põhjal saavad õpetajad vajadusel pakkuda õpilastele täiendavat tuge ja teha kohandusi õppetöös. Tasemetööde eest õpilastele hindeid ei panda ja tulemusi analüüsitakse anonüümseks muudetud kujul.

Septembrist kuni oktoobri keskpaigani toimuvad tasemetööd 4. ja 7. klassi ning 10. klassi õpilastele. Tasemetööd toimuvad matemaatikas, eesti keeles, vene keeles, eesti keeles teise keelena ja loodusõpetuses. Õpilastel on võimalus sooritada veel ka inglise keele tasemetöö. Jaanuaris toimuvad tasemetööd vene keeles võõrkeelena ja saksa keeles. Märtsis on gümnaasiumi õpilastel katseline tasemetöö loodusvaldkonnas ning mais pakub Haridus- ja Noorteamet koolidele esimest korda võimalust osaleda 3. ja 6. klassi õpilastel sotsiaalainete katselises tasemetöös.

Tasemetööd viib läbi Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Palume tasemetööst osa võtta kõikidel õpilastel, kes on kutsutud osalema. Oleme väga tänulikud kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes annavad riigi seireandmete kogumisse oma panuse.

  • Lisainfot tasemetööde kohta leiab Haridus- ja Noorteameti tasemetööde lehelt.

  • Lisainfot eestikeelsele õppele ülemineku kohta leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt https://www.hm.ee/et/uleminek.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles