2022. aastal kasvasid investeeringud teadus- ja arendustegevusse

Järva Teataja
Copy
Eurod
Eurod Foto: Willfried Wende / Unsplash

Teadus- ja arendustegevuse (T&A) kulutuste maht oli 2022. aastal 642 miljonit eurot, mis moodustab sisemajanduse koguproduktist 1,78%. Hoolimata T&A kulutuste hoogsast kasvust jäi nende osakaal SKP-st 2021. aasta tasemele.

Teadus- ja arendustegevusele suunatud kulutuste maht kasvas 2022. aastal eelneva aastaga võrreldes 91 miljoni euro võrra. Statistikaameti juhtivanalüütiku Tiina Pärsoni sõnul tuli T&A-le suunatud kulutustest 361 miljon eurot ettevõtlussektorist ja kasumitaotluseta institutsionaalse sektori (kõrgkoolid, riigiasutused, MTÜ-d ja sihtasutused) kulutuste maht oli 281 miljon eurot.

„Positiivne on tõdeda, et viimastel aastatel on erasektor hakanud üha hoogsamalt teadus- ja arendustegevusse panustama,“ rõõmustas Pärson. Ühelt poolt soodustab riik erinevate meetmete toel teadmusmahuka ettevõtluse kasvu, teisalt sunnib majanduslik olukord ettevõtteid üha jõulisemalt otsima uusi viise kriisolukordade ja globaalsete muutustega toimetulekuks, et püsida konkurentsis, kasvatada lisandväärtust ja leida uusi ekspordivõimalusi. 2022. aastal raporteeris statistikaametile teadus- ja arendustegevuse kulutusi 399 ettevõtet, mis on läbi aja suurim T&A kulutusi teinud ettevõtete arv. Ligi pooled T&A-sse panustavatest ettevõtteist on suured ehk 250 ja enama hõivatuga ettevõtted, samas on märgatavalt kasvanud mikro- ja väikeettevõtete panus.

Riigi poolt rahastatud teadus- ja arendustegevuse kulutuste maht oli 239 miljonit eurot, mille osatähtsus valitsemissektori kogukuludest on 1,67%. Valdav osa riigi rahast liikus kasumitaotluseta institutsionaalsele sektorile, ettevõtlussektoris tehtud T&A kuludest 8% rahastati riigi poolt läbi erinevate meetmete.

Kõrgharidussektoris kasvasid T&A kulutused eelneva aastaga võrredes 14%, kulutuste maht oli 212 miljonit eurot, mis on läbi aja suurim teadus- ja arendustegevusse suunatud summa. Ka riigisektoris kasvasid T&A kulutused hoogsalt, võrreldes eelneva aastaga oli kasv 27% ja kulutuste maht 65 miljonit eurot. Üksnes kasumitaotluseta erasektoris, kuhu kuuluvad MTÜ-d ja sihtasutused, langes kulutuste maht juba teist aastat järjest mõnevõrra.

2022. aasta teadus- ja arendustegevuse kulutustest pea pool läks katse- ja arendustegevusele, millest valdav osa tuli ettevõtlussektorilt. Võrreldes eelneva aastaga oli kasv 16%. Rakendusuuringutele suunatud kulutuste maht küündis 199 miljoni euroni, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Kuigi kasvu panustasid nii riigi- kui ka ettevõtlussektor, läks valdav osa rakendusuuringutesse panustatud rahast just ettevõtlussektori arendamisse. Alusuuringutesse suunati 2022. aastal 130 miljonit eurot, mis on üle viiendiku võrra enam kui aasta varem.

Kululiikidest üle poole moodustas tööjõukulu, mis on aastaga kasvanud 19% võrra. Tööjõukulu kasvas enim riigisektoris ja ettevõtluses, kus kasvas enim ka T&A-ga seotud töötajate arv. Teadus- ja arendustegevuse raames tehtud investeeringute maht oli 86 miljonit eurot, mis on 28% enam kui aasta varem. Investeeringud suurenesid oluliselt nii riigi- kui ka ettevõtlussektoris, vähenesid aga kõrghariduse valdkonnas

Täistööajale taandatud teadus- ja arendustegevusega hõivatute arv oli 2022. aastal 8065, mis on 19% enam kui aasta tagasi. Hõivatute arv suurenes enim ettevõtlussektoris, kus oli üle tuhande hõivatu enam kui aasta varem. Sellega on ettevõtlussektor esmakordselt teadus- ja arendustegevusega hõivatute arvult esikohale tõusnud.

Teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indeks ehk teadus- ja arendustegevuse kogukulude suhe sisemajanduse koguprodukti oli 2022. aastal 1,78%. Võrreldes eelmise aastaga oli kasv vaid tagasihoidlikud 0,01 protsendipunkti. Olenemata T&A kulutuste jõulisest kasvust ei avaldanud see oodatavat positiivset mõju intensiivsuse indeksile, kuna 2022.aasta kasvas ka SKP jooksevhindades eelneva aastaga võrreldes.

Ettevõtlussektori T&A kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti jõudis 2022. aastal 1 protsendini. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukavas 2035. aastaks püstitatud eesmärgi (2%) saavutamiseks on vaja veelgi hoogustada teadus- ja arendustegevusse panustamist, kuid praeguse tempo juures tundub eesmärgini jõudmine realistlik.

Euroopa Liidu keskmine intensiivsuse indeks 2022. aasta esialgsetel andmetel oli 2,22, mis on mõnevõrra madalam kui 2021. aastal. Teadus- ja arendustegevusele tehtud kulutuste maht oli kogu Euroopa Liidus 352 miljardit eurot ehk 6,34% rohkem kui eelmisel aastal.

Rohkem infot teadus- ja arendustegevuse kohta leiab statistikaameti andmebaasist rubriigist „Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon“.

Andmed Euroopa Liidu liikmesriikide T&A kulutuste kohta 2022. aastal leiab Eurostati kodulehelt.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles